онлайн магазин за подартци,картини,бижута,обзавеждане и интериорен дизайн
онлайн магазин за подаръци, картини, обзавеждане и интериорен дизайн

ОБЩИ УСЛОВИЯ

  

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ВОДНО КОНЧЕ БГ” ЕООД, наричано по-долу „ВОДНО КОНЧЕ БГ” , от една страна и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://www.artbgdesign.com/ , от друга. 
„ВОДНО КОНЧЕ БГ” ЕООД е регистрирано по Търговския закон на Република България. ЕИК 205028607. Седалище и адрес на управление: България, гр. Плевен 5800, ж.к. СТОРГОЗИЯ, бл. 50, вх. А, ет. 2, ап. 5. Имейл адрес: info@artbgdesign.com. Телефон: 0879425294.
„ВОДНО КОНЧЕ БГ” ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни. Притежава Удостоверение за администратор на лични данни с идентификационен номер №436765.
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта, наричани за краткост Услуги.
С визуализирането на https://www.artbgdesign.com/ всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу. Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „ВОДНО КОНЧЕ БГ”.
 
ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ
Чл. 1 „ВОДНО КОНЧЕ БГ” предоставя на Потребителя, услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.
Чл. 2. „ВОДНО КОНЧЕ БГ” e електронен магазин, достъпен на сайта https://www.artbgdesign.com/. Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга, покупко-продажба и доставка на предлаганите от ,,ВОДНО КОНЧЕ БГ” стоки. „ВОДНО КОНЧЕ БГ” осъществява посредническа дейност и не носи отговорност за дейността на Партньорите на сайта. Предлаганите на сайта стоки се продават от Партньорите на ,,ВОДНО КОНЧЕ БГ’’. Партньор е всяко физическо или юридическо лице, което под каквато и да е форма предлага стоки или услуги на сайта https://www.artbgdesign.com/.
 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 3 (1) „ВОДНО КОНЧЕ БГ” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на https://www.artbgdesign.com/ . Както и на IP адреса на Потребителя. 
(2) „ВОДНО КОНЧЕ БГ” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация.
 Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, имейл адрес. Както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите.
Чл. 4 (1) „ВОДНО КОНЧЕ БГ” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията. Предмет на настоящите Общи условия. Освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. 
(2) В регистрационната форма попълвана от Потребителя, „ВОДНО КОНЧЕ БГ” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява неговата информацията  да бъде обработвана по предвидения в тях ред. 
(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “ВОДНО КОНЧЕ БГ” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя, на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.
 
Чл. 5 (1) „ВОДНО КОНЧЕ БГ” събира и използва информацията по чл. 4 за целите предвидени в настоящите Общи условия. Както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за използване на информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „ВОДНО КОНЧЕ БГ”. 
(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.
Чл. 6 (1) Потребителят може да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „ВОДНО КОНЧЕ БГ”. Да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен. 
(2) Чрез натискане на виртуалния бутон „Регистрация“, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. С това той декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „ВОДНО КОНЧЕ БГ”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон.
 „ВОДНО КОНЧЕ БГ” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление. Както и за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “ВОДНО КОНЧЕ БГ” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. (3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „ВОДНО КОНЧЕ БГ” данни. Както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни. При промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “ВОДНО КОНЧЕ БГ” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.
Чл. 7 (1) При регистрацията си , Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „ВОДНО КОНЧЕ БГ”.
(2) Потребителското име с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име, в рамките на електронния магазин на „ВОДНО КОНЧЕ БГ”. 
(3) Регистриращият, в качеството си на представител на юридическо лице, е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респективно наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация, страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „ВОДНО КОНЧЕ БГ”. 
(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, за опазване на паролата си. Както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „ВОДНО КОНЧЕ БГ” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.
Чл. 8 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „ВОДНО КОНЧЕ БГ”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „ВОДНО КОНЧЕ БГ”. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола. 
(2) Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.
 
 СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ
 
  1. „ВОДНО КОНЧЕ БГ“ съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на вашият профил в уебсайта. След изтичането на този срок, “Водно конче БГ“ полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне (до 28 дни). 
  2. Дали данните ще се предоставят на трета държава извън ЕС. www.artbgdesign.com e сайт достъпен и от страни извън Европейският съюз. Това предполага, че данните, които сте предоставили в обявата могат да бъдат видяни от тези трети страни.
  3.  Сигурност от страна на „ВОДНО КОНЧЕ БГ“. Предоставените ни данни се защитават от загуба, унищожение, изопачаване, фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване. “ВОДНО КОНЧЕ БГ“ ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, в който сте регистрирани, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас. “ВОДНО КОНЧЕ БГ“ няма право да продава или търгува с Вашите лични данни. Служителите на „ВОДНО КОНЧЕ БГ“ са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и на поверителна информация. „ВОДНО КОНЧЕ БГ“ се води от приетата фирмена политика за защита на личните данни, която е съгласувана с Комисията за защита на лични данни. Служителите се ръководят стриктно от Фирмената политика при съхранение на личните данни, получени от регистрирани потребители в сайтовете, собственост на компанията.
ПОРЪЧКА
Чл. 9 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „ВОДНО КОНЧЕ БГ”, за да сключват договори с „ВОДНО КОНЧЕ БГ“ за предлаганите стоки и услуги в електронния магазин.
(2) Договорът за покупко-продажба на стока или за услуга се счита за сключен, от момента на потвърждаването на поръчката от „ВОДНО КОНЧЕ БГ”. 
(3) При липса на наличност от дадена стока или невъзможност за извършване на дадена услуга, „ВОДНО КОНЧЕ БГ“ си запазва правото да откаже поръчката.
Чл. 10 (1) След избиране на една или повече стоки или услуги, предлагани на уебсайта на „ВОДНО КОНЧЕ БГ”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки или услуги за покупка. 
(2) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин. 
(3) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.
 
ЦЕНИ
Чл. 11 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „ВОДНО КОНЧЕ БГ” към момента на извършване на поръчка. Освен в случаи на очевидна грешка. 
(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите в които е предвидено  начисляването му.
Чл. 12 „ВОДНО КОНЧЕ БГ” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти. Като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
Чл. 13 (1) „ВОДНО КОНЧЕ БГ” може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „ВОДНО КОНЧЕ БГ”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание). 
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока или услуга.
 
ПЛАЩАНЕ
Чл. 14 Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума. Поради каквато и да било причина, цената обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка. Приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.
Чл. 15 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки или услуги, като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На https://www.artbgdesign.com/ е възможно плащане в брой чрез наложен платеж, по банков път, чрез кредитна или дебитна карта, paypal, easypay, My POS или чрез периодични вноски на изплащане. 
(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати стойността на поръчаните артикули, заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.
Чл. 16 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията за таксите на такава трета страна. 
Чл. 17 „ВОДНО КОНЧЕ БГ” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „ВОДНО КОНЧЕ БГ”.
 
ДОСТАВКА
Чл. 18 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез Куриер или чрез Български Пощи. За територията на Република България и техните партньори за територията на Европейския съюз, до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка . Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на https://www.artbgdesign.com/
(2) Преди изпращане на поръчаната стока, „ВОДНО КОНЧЕ БГ” или негов партньор има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и доставката. 
(3) „ВОДНО КОНЧЕ БГ“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни или неточни лични данни. Включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
Чл. 19 Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства,„ВОДНО КОНЧЕ БГ” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.
Чл. 20 Поръчаните стоки се доставят срещу подпис. Като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.
Чл. 21 Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.
Чл. 22 (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба. Както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.
(2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя освен когато изрично е упоменато друго в https://www.artbgdesign.com при заявяване на поръчката. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.
Чл. 23 „ВОДНО КОНЧЕ БГ” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и условията по тях по всяко време, чрез публикуване на наличните  методи на доставка и плащане на уебсайта, без друго известие.
 
ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА
Чл. 24 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок. Считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, а при договор за услуга – от сключване на договора за услуга. 
(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „ВОДНО КОНЧЕ БГ” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките или услугите, които желае да върне. Като предостави всички данни за осъществената поръчка и доставка. Включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето направило поръчката, данни на лицето приело доставката, и дата на доставката. 
(3) „ВОДНО КОНЧЕ БГ“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора. 
(4) За упражняване правото на отказ,„ВОДНО КОНЧЕ БГ“ предоставя на Потребителя възможност за избор, да попълни и да изпрати по електронен път, чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „ВОДНО КОНЧЕ БГ“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител. 
(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка, задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава. Като ги предаде на „ВОДНО КОНЧЕ БГ” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора. 
(6) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид. 
(7) „ВОДНО КОНЧЕ БГ“ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно, или докато не бъде представено доказателство, че стоките са изпратени обратно. В зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
(8) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „ВОДНО КОНЧЕ БГ” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора. 
(9) Когато във връзка с изпълнението по договора „ВОДНО КОНЧЕ БГ“ е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „ВОДНО КОНЧЕ БГ“ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
Чл. 25 Потребителят няма право да се откаже от договора, в случай че предмет на същия са: доставка на запечатани стоки, които са разпечатани, след доставката им и не могат дабъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.
Чл. 26 „ВОДНО КОНЧЕ БГ” или неговите партньори изпратили стоката, възстановяват на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.
 
ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 27 (1) Потребителят има право на рекламация,  за всяко несъответствие на стоката или услугата с договореното или поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба. (2) „ВОДНО КОНЧЕ БГ” не носи отговорност в случай на:
1.Разлика в цветовете на стоката с тези на монитора на клиента. 2.Разлика в размера на дреха до 2 см. 3.Естествено износване на стоките.
Чл. 28 Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето. Освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието. 
Чл. 29 Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато  при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието.
Чл. 30 (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция. 
(2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва, чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „ВОДНО КОНЧЕ БГ“ или неговите партньори ще запазят на потребителя първоначалните гаранционни условия.
Чл. 31 (1) При предявяване на рекламацията потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената. 
(2) Рекламацията се подава устно на посочените от „ВОДНО КОНЧЕ БГ“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на продавача. “ВОДНО КОНЧЕ БГ“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация. 
(3) При предявяване на рекламация, потребителят посочва предмета на рекламацията. Предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и имейл за контакт. 
(4) При подаване на рекламация, потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
1. касова бележка или фактура
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката
или услугата с договореното
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер
Чл. 32 (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката. Но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното. 
(2). Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Ако “ВОДНО КОНЧЕ БГ“ или негов партньор е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция. (4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.
Чл. 33 (1) „ВОДНО КОНЧЕ БГ“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл. В него е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката. 
(2) Когато „ВОДНО КОНЧЕ БГ“ или негов партньор удовлетвори рекламацията, издава акт за това. Той се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.
Чл. 34 (1) „ВОДНО КОНЧЕ БГ“ или негов партньор при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба. В рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя. 
(2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума. Или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП. 
(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й.
Чл. 35 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума
2. намаляване на цената
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката. Когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. 
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора. Да възстанови заплатената от потребителя сума. Ако след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока. В рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. 
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
 
ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 36 „ВОДНО КОНЧЕ БГ” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора. В случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и
общоприетите нравствени норми.
 
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 37 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „ВОДНО КОНЧЕ БГ” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права. Те принадлежат на „ВОДНО КОНЧЕ БГ” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „ВОДНО КОНЧЕ БГ”. Не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. 
(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото. както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „ВОДНО КОНЧЕ БГ”. „ВОДНО КОНЧЕ БГ” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер. 
(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „ВОДНО КОНЧЕ БГ”. 
Чл. 38 (1) „ВОДНО КОНЧЕ БГ” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги. 
(2) „ВОДНО КОНЧЕ БГ” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „ВОДНО КОНЧЕ БГ” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.
 
ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 39 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „ВОДНО КОНЧЕ БГ” или прекратяване поддържането на уебсайта му.
Чл. 40 Извън посочените по-горе случаи, всяка от страните може да развали настоящия договор. Това става с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
Чл. 41 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни. Доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
 
ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 42 Органите, регулиращи дейността на „ВОДНО КОНЧЕ БГ“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:
За КЗП: – Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti – тел: 0700 111 22
– email: info@kzp.bg
– адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
За КЗЛД:
– Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
– тел: 02/91-53-518
– email: kzld@cpdp.bg
– адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 
СПОРОВЕ
Чл. 43 (1) Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС). Тя е достъпна на
http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си. 
(2) Алтернативното решаване на спорове /АРС/, между потребители и търговци, представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. 
(3) Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци, при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги. 
(4) Общите помирителни комисии са определени на регионален признак. А компетентна да решава спорове между „ВОДНО КОНЧЕ БГ“ и Потребител е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник.
(5) Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз, може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show
 
СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 44 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/. Това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 
ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 45 (1) „ВОДНО КОНЧЕ БГ” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия, в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес. 
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора. Без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „ВОДНО КОНЧЕ БГ” в срок от един месец, от получаването на съобщението, по предходната алинея. 
(3) В случай, че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.
 
ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 46 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 
Политика за „бисквитки“. Използване на „бисквитки“.

 

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон). Когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет, основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично
приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет. Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт? Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта. Също така за подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. 
При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта. То ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание. Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?
Сесийни „бисквитки“
Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта. Те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти сте добавили в количката на електронния магазин, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.
 
Постоянни „бисквитки“
Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането. Например,  анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация ни дава възможност, да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение. „Бисквитки“ на трета страна На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтовена партньори. 
Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“. Ние нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.
Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт? Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него. 
Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.
 
Допълнителни условия

 

Чл. 47 При регистриране в www.artbgdesign.com , вие автоматично приемате условията за ползване на сайта и се съгласявате да ги спазвате с уважение към нас и закона на Република България.
Всички обяви се  публикуват безплатно, без ограничение за брой и за неопределен период от време!
Моля всички творби в категория Българско изкуството да бъдат подписани от авторите предварително, на видно място и доставката да бъде включена в цената на творбата.
Моля всички търговци, които публикуват обяви в останалите категории, да посочат стойността на доставката за България и за Европейския съюз, на видно място в обявата.
След всяка потвърдена поръчка през www.artbgdesign.com търговеца дължи 10% комисионна на уеб сайта.
За обяви публикувани в Категория Услуги за дома и интериоране се дължи 10% комисионна.
 
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора).

 

До ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
С настоящото ви уведомявам,че се отказвам от сключения от мен  договор: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Поръчано на/получено на – …………………………………………………………………………………………………
Име на потребителя/ите – …………………………………………………………………………………………………
Адрес на потребителя/ите – …………………………………………………………………………………………………
Подпис на потребителя/ите: ………………………………………………. (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
Дата: ……………………………………………
 
Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:
До ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното. Предмет на рекламацията: …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Поръчано на/получено на – …………………………………………………………………………………………………
Предпочитан начин на удовлетворение за стоки
1. Възстановяване на платената сума
2. Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното
3. Отбив от цената
4. Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за
защита на потребителите
(заградете желаната опция)
Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:
1. Извършване на услугата в съответствие с договора
2. Отбив от цената
3. Възстановяване на заплатената сума
(заградете желаната опция)
Прилагам следните документи:
1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието
на стоката или услугата с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер. (заградете желаната опция)
Размер на претендираната сума: ……………………………..
Име на потребителя/ите – …………………………………………………………………………………………………
Адрес на потребителя/ите – …………………………………………………………………………………………………
Подпис на потребителя: ………………………………………………. (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
Дата: ……………………………………………
Меню
Категории